Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Stopiwch y Sbwriel - cysylltau gyda rhagor o wybodaeth

Ar gyfer: Y Cartref | Cwmnïau | Argraffyddion a ffonau symudol | Cymunedau | Ysgolion | Plant | Rhieni newydd (clytiau go iawn)

Cysylltau ar gyfer y Cartref

Llinell wybodaeth Ailgylchu dros Gymru: 0845 330 5540: llinell wybodaeth 'un stop' am ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff yng Nghymru Rhif y llinell wybodaeth [Cylch].

Ffair Gyfnewid Dyffryn Dyfi - rhestr ebost wythnosol y Dyffryn sy'n rhoi lle i bobl bostio'u hanghenion a'u cynigion: "Does mo'r fath beth â thrugareddau diwerth - dim ond pethau nad ydyn nhw'n perthyn i'r person iawn eto". Am ymuno? Anfonwch ebost i machynlleth.swapshop@virgin.net

WasteConnect Chwilio am fannau ailgylchu ledled y Deyrnas Unedig.

Wnewch chi cyfieithu Cymorth a chyngor gyda phob agwedd ar ailgylchu yn y cartref, yr ysgol a'r gweithle.

CRAFT - Ceredigion Recycling And Furniture Team, Yr Hen Gorsaf, Aberystwyth

Cymdeithas Siopau Elusen Chwilio am eich siop elusen nesaf. Rhowch eich eitemau dieisiau i'r siop elusen er mwyn iddynt gael eu hailddefnyddio, gan gynhyrchu arian hanfodol ar yr un pryd i elusennau.

Buy Recycled Cronfa ddata hollgynhwysfawr yn cwmpasu nwyddau sy'n cynnwys defnyddiau wedi'u hailgylchu.

Cynllun Craff am Wastraff Yn trafod ailgylchu a rheoli gwastraff mewn modd cyfrifol yng Nghymru - cyngor i'r cartref, ysgolion a chwmnïau.

Letsrecycle.com Ailgylchwch eich oergell! Gwybodaeth am ailgylchu oergelloedd yn y DU, yn cynnwys adroddiadau ar ddisbyddiad osôn a thechnolegau ailgylchu, a'r nodiadau cyfarwyddyd diweddaraf.

Gwasanaeth Dewis Post - Dim mwy o bost digymell! Cofrestrwch yma os nad ydych am ei dderbyn.

Reuze.co.uk Yn trafod ailgylchu bopeth bron, batris a'r cyfrifiadur, y teledu a chryno-ddisgiau yn eu plith. Yn cynnwys y Rhwydwaith Ailgylchu Dodrefn.

Cynllun Gweithredu Byd-eang Syniadau ymarferol ac ysbrydoliaeth i'ch helpu i newid dipyn ar eich ffordd o fyw mewn modd ddaw â budd i'r byd cyfan.

The Stakeholders' Guide to Sustainable Waste Management Cynghorion manwl gan Gyngor yr Amgylchedd i'ch helpu i reoli eich gwastraff yn well.

Measure the environmental impact of your activities! - and find out how to reduce it. Also find out about the impact of Wales as a whole, using the 'ecological footprint' idea.

Cyngor Diwydiant ar Ddefnyddiau Pecynnu a'r Amgylchedd Mae INCPEN yn ymchwilio sgîl-effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol defnyddiau pecynnu. Mae yma lawer o daflenni ystadegau a gwybodaeth ar eu defnydd yn y DU.

Asiantaeth yr Amgylchedd � arbed dwr yn yr ardd

Asiantaeth yr Amgylchedd � arbed dwr yn y cartref

Yn ôl i'r brigline

Argraffyddion a ffonau symudol

Waste Online

Refill Toner Dewiswch wneuthurwr er mwyn gweld pa inciau sydd ar gael i ail-lenwi'ch cetris inc..

Ailgylchu ActionAid - maent yn fodlon dod i gasglu cetris arlliwyddion a chetris inc gwag eich argraffydd, peiriant ffacs a'ch llun-gopïwr, a ffonau symudol diangen, am ddim. Mae'r elw i gyd yn cael ei roi i ActionAid, elusen sy'n gweithio i leddfu tlodi mewn gwledydd sy'n datblygu.

Yn ôl i'r brigline

Cysylltau ar gyfer cwmnïau a chyrff

Asiantaeth yr Amgylchedd Yn darparu gwybodaeth i gwmnïau a diwydiant ar ddulliau o wella'u perfformiad amgylcheddol a gweithredu o fewn rheoliadau a deddfwriaeth, ac yn cynnig cyfarwyddyd technegol a gwybodaeth ar weithredu yn ôl yr arferion gorau.

Cymdeithas Ail-glychu Ceredigion

Cynllun Gweithredu Byd-eang Yn darparu atebion ymarferol i broblemau amgylcheddol a chymdeithasol cwmnïau.

DEFRA Pentwr anferth o wybodaeth ddefnyddiol a gwybodaeth gefndir am y strategaeth ynni genedlaethol, yn eu plith dogfennau ymgynghorol, cyfeiriadur ar ddefnyddiau gwastraff, gwybodaeth ar gyfer awdurdodau lleol, ddeddfwriaeth a thrwyddedu, ystadegau gwastraff ac ar gyfer y sector gymunedol.

Dyfi Waste Arbenigwyr gwastraff lleol

Groundwork Cynlluniau ymarferol ar gyfer trigolion, busnesau a chyrff lleol eraill i wella ansawdd bywyd a sbarduno adfywiad.

Creu Marchnadoedd Cymreig i Ddefnyddiau Ailgylchu (CWMre) Cyngor am ddim i gwmnïau gyda'r gallu i ailgylchu defnyddiau o fewn eu busnes, ac i gyflenwi defnyddiau i'w hailgylchu, neu i brynu defnyddiau wedi'u hailgylchu.

Waste-Exchange Gwefan i'ch helpu i ganfod cwmnïau fyddai'n barod i wneud defnydd o'ch gwastraff AM DDIM; hefyd i hysbysebu'ch gwastraff neu gymryd gwastraff rywun arall.

Envirowise Rhaglen gan y llywodraeth sy'n cynnig cyngor cadarn, annibynnol yn rhad ac am ddim am ddulliau ymarferol o roi diwedd ar ddefnydd aneffeithlon ar ddefnyddiau crai, defnyddiau pecynnu a thechnoleg. Gallasai hyn "fod yn llyncu miloedd o bunnau o'ch derbyniadau, gan niweidio'ch mantais gystadleuol"

Cyngor Diwydiant dros Ailgylchu Offer Electronig (ICER) Cymdeithas draws-ddiwydiant yw ICER sy'n cynnwys cyflenwyr defnyddiau, gwneuthurwyr, gwerthwyr a dosbarthwyr, y diwydiant rheoli gwastraff, ailgylchwyr ac awdurdodau lleol. Mae ICER yn darparu gwybodaeth ac arbenigedd ar ailgylchu offer trydanol ac electronig sy'n wastraff.

Intelligent Waste Management Solutions - provide businesses throughout England, Wales, Scotland and Ireland with individual programs for managing their commercial waste. We also advise them on landfill tax and meeting environmental commitments.

Reuze.co.uk Cyfle i chi ddysgu am ailgylchu amrywiaeth eang o nwyddau; am gyrff sy'n ailddefnyddio'r gwastraff hwn a gwneuthurwyr sy'n cynhyrchu nwyddau gyda gwastraff a ailgylchwyd.

ALCAN (Arian am ganiau) Gwefan ryngweithiol liwgar sy'n llawn dop o wybodaeth am ailgylchu alwminiwm ac yn egluro sut i drefnu cynllun 'arian am ganiau' yn eich swyddfa neu eich ysgol.

Valpak Gwybodaeth ynglyn â chydymffurfio ag amodau'r rheoliadau gwastraff defnyddiau pecynnu. Yn cynnwys adran i fusnesau ac awdurdodau lleol. Mae'r olaf yn cynnwys Cyfundrefn Reoli Ailgylchu i gynorthwyo awdurdodau lleol a chyrff ailgylchu eraill i reoli gwybodaeth am eu safleoedd ailgylchu ac am eu casgliadau min y ffordd.

RECOUP Yn trafod ailgylchu cynhwyswyr plastig wedi iddynt adael y defnyddwyr. Yn cynnwys sut i drefnu cynllun ailgylchu plastig a sut y bydd plastig yn cael ei ailgylchu.

Environmental Expert Cronfa ddata sy'n rhestru cyflenwyr offer rheoli gwastraff ac offer ailgylchu.

Yn ôl i'r brigline

Ar gyfer Cymunedau

Cylch Rhwydwaith aelodaeth i hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar wastraff yng Nghymru drwy gyfrwng addysg a gweithredu ymarferol.

Rhwydwaith Ailgylchu Cymunedol Corff cyfannol cenedlaethol yn ymwneud â rheolaeth gwastraff cynaliadwy ar lefel gymunedol. Gwybodaeth am weithio yn y maes, ac am gynlluniau gweithredol.

Rhwydwaith Ailgylchu Dodrefn Yr unig gorff cyfannol ar gyfer oddeutu 300 o gynlluniau ailgylchu dodrefn ledled y DU. Cesglir dodrefn diangen gan y cyhoedd gan gynlluniau lleol yn rhad ac am ddim, a'u gwerthu wedyn i bobl sydd ag incwm isel.

Gwasanaethau Technegol a Lleol Powys Gwybodaeth gan Gyngor Sir Powys ar reoli gwastraff, a chysylltiadau.

WasteWatch Corff a gefnogir gan Tetrapak. Yn gweithio i hybu lleihau gwastraff ac ailgylchu ar y cyd â chyrff cymunedol a llywodraeth leol a chanolog. Mae yma lawer o wybodaeth am faterion a deddfwriaeth gwastraff.

Yn ôl i'r brig

Gwefannau i blant

Y Gronfa Natur Fyd-eang Kids go wild!! Dysgu sut i ofalu am y ddaear drwy chwarae gemau a chwisiau, gwybodaeth am yr hyn sy'n bygwth dyfodol y ddaear ac am y Gronfa Natur Fyd-eang.

Asiantaeth yr Amgylchedd Gemau, animeiddio ac arbedwyr sgrîn.

Recycle-more.co.uk Gemau, gweithgareddau a ffeithiau yn ymwneud ag ailgylchu, a chystadlaethau ailgylchu sy'n agored i'ch ysgol chi.

ALCAN (Arian am ganiau) Gwefan ryngweithiol liwgar sy'n llawn dop o wybodaeth am ailgylchu caniau.

Celf allan o Wastraff Syniadau am sut i greu dillad, tegannau ayyb allan o wahanol deunydd o bob math!

Yn ôl i'r brigline

Cysylltau i YSGOLION

Eco-Ysgolion Yn cynnig grantiau gwyrdd a nwyddau am ddim yn gymorth i'ch ysgol leihau sbwriel a gwastraff.

Recycle-more.co.uk Cystadlaethau ailgylchu i ysgolion a syniadau i'ch helpu i drefnu cynllun ailgylchu yn eich ysgol.

Cynllun Gweithredu Byd-eang Yn cynnig ffyrdd ymarferol i ysgolion ddatrys problemau amgylcheddol a chymdeithasol.

Cylch Rhoi cyfle i bob ysgol yng Nghymru weithredu cynllun ailgylchu drwy gyfrwng ei raglen ymarferol.

ALCAN (Arian am ganiau) Gwefan ryngweithiol liwgar sy'n llawn dop o wybodaeth am ailgylchu alwminiwm ac yn egluro sut i drefnu cynllun 'arian am ganiau' yn eich swyddfa neu eich ysgol.

Yn ôl i'r brigline

Cysylltau clytiau go iawn i rieni newydd

Cymdeithas Clytiau Go Iawn Storfa ganolog o wybodaeth a chyngor yn gysylltiedig â chlytiau, defnyddiol i awdurdodau lleol, gweithwyr iechyd proffesiynol, y cyfryngau ac unigolion. Maent hefyd yn cynnig cymorth ymarferol yn cynnwys cyngor ar anymataliaeth ymysg oedolion.

Rhwydwaith Amgylcheddol Merched Elusen gofrestredig sy'n ymgyrchu ar faterion sy'n cysylltu merched, yr amgylchedd a iechyd.

Change Nappy.

Edinburgh Real Nappy Network Grwp o rieni lleol, gweithwyr iechyd proffesiynol, cwmnïau bychain ac eraill sy'n hyrwyddo clytiau golchadwy. Mae toreth o wybodaeth ddefnyddiol ar y wefan.

Extra-Large Real Nappy Network Yn darparu gwybodaeth am glytiau golchadwy sy'n addas i blant hyn ac oedolion. Cyswllt ebost yw hwn.