ecodyfi logo, valley and hills, link to home page

Llythyrau ecodyfi at Cyngor Sir Powys

english version

pont

Cartref | Map safle | Dyffryn Dyfi | Map | Ymaelodi | Rhestr termau | Cysylltau defnyddiol | Cysylltwch â ni | Dweud eich dweud | Chwilio'r wefan | Digwyddiadau | Newyddion

Ydych chi yn..?

golau
Berson lleol
Ymwelydd
Gwmni
Awyddus i wybod am ecodyfi

Gwaith:

swyddfa ecodyfi
Tirwedd Dyfi
Tir Cymunedol
Mentro Allan
Ôl Troed Dyfi
Trafnidiaeth
Twristiaeth
Ynni
Gwastraff
Masnach Deg
Biosffer Dyfi Biosphere
Cymunedau yn Gyntaf
Dysgu Gydol Oes

Manylion cysylltu

Eco Parc Dyfi

Y Plas,
Machynlleth, Powys, SY20 8ER, DU.
ffôn: 01654 703965
ebost: info@ecodyfi.org.uk

Ymaelodwch ag ecodyfi drwy! Rydym am i bawb yn y fro ymuno, ac nid yw ond yn costio punt! Galwch draw i Ty Bro Ddyfi neu anfon ychydig stampiau.

Mae'r ganolfan wybodaeth ar agor ddydd Llun tan ddydd Gwener, 10 y bore tan 3. Efallai y byddwch hyd yn oed am ein helpu i'w staffio neu drefnu prosiect. Da chi dewch draw i'n gweld ni!

[Ein Slleoliad - map mwy]

ecodyfi press release06/08/2009

Ar ôl ystyried yn ofalus y manteision ac anfanteision tebygol i Fachynlleth a dyffryn Dyfi, mae ecodyfi wedi penderfynu gwrthwynebu cynlluniau Tesco i adeiladu archfarchnad 18,417 troedfedd sgwâr yn y dref.

Roedd eu cynnig i Gyngor Sir Powys yn seiliedig ar y pwyntiau canlynol:

1. Nid tref sy'n marw mo Fachynlleth. Daeth ymgynghorwyr Tesco i'r casgliad bod graddfeydd siopau gwag yn is o dipyn na'r cyfartaledd cenedlaethol a bod y canol "at ei gilydd yn fywiog ac yn gynaliadwy". Gadewch inni ei gadw fel hynny. Prif atyniad y dref yw ei chymeriad arbennig; casgliad deniadol o siopau sydd at ei gilydd yn annibynnol wedi'u lleoli mewn amgylchedd hanesyddol, dwyieithog y gofalir amdano'n dda.

2. Mae polisi cynllunio'n datgan ei bod yn rhaid i ddatblygiadau mawr gymryd y Gymraeg a'r diwylliant Cymreig i ystyriaeth ym Machynlleth. Ni chyfeirir at hyn o gwbl yn y cais; nid oes crybwyll dim darpariaeth ar gyfer cwsmeriaid dwyieithog na chyfathrebu mewnol dwyieithog.

3. Nid yw Tesco wedi dangos bod angen siop o'r maint hwn, fel sy'n rhaid iddynt ei wneud o dan ddeddfwriaeth gynllunio. Mae gan Fachynlleth eisoes ryw 13,000 troedfedd sgwâr o ofod archfarchnad a "manwerthu cyfleus" yn y Co-op, Spar a siop Harry Tuffins. A all fod gwir angen teirgwaith cymaint â'r gofod hwn ar "y dref a'i chyffiniau agosaf" (sef diffiniad perthnasol "Canolfan Manwerthu Ardal" megis Machynlleth yng Nghynllun Datblygu Unedol Powys)?

4. Mae canlyniadau'r Arolwg Aelwydydd, a wnaed gan ymgynghorwyr Tesco ac sy'n cael ei ddyfynu'n aml, wedi cael eu defnyddio mewn modd camarweiniol. Cwmpas yr arolwg oedd cymunedau o fewn hanner awr o daith car i Fachynlleth, megis Bow Street, Tywyn a Llanbrynmair. Wrth gwrs bydd llawer o'r trigolion hyn yn siopa am eu prif neges wythnosol yn Aberystwyth, Tywyn a'r Drenewydd - mewn llawer o achosion mae'r lleoedd hyn yn nes at eu cartref nag yw Machynlleth!

5. Pa ffordd bynnag, mae llawer o bobl yn debygol o ddal i siopa yn y trefi mwy hyn am y byddant o hyd yn mynd yno am resymau eraill, gan gynnwys gwaith, astudio, y sinema, theatr, prynu pethau heblaw am fwyd mewn siopa cadwyn a glan y môr.

6. Mae canlyniadau'r arolwg wedi'u rhannu yn ôl ardaloedd côd post, ond mae hyd yn oed hyn yn gamarweiniol. Mae sector 8 SY20 yn cynnwys cymunedau yng Ngheredigion mor bell i'r de â Thre Taliesin, sydd ychydig dros hanner ffordd i Aberystwyth. Bydd trigolion o'r fath yn siopa fel arfer yn Aberystwyth oherwydd cysylltiadau addysg, cyflogaeth a theuluol, ond eto fe'u teflir i mewn i'r ystadegau fel pe taent yn byw ym Machynlleth. O hyn y mae'r gosodiad anghywir yn deillio bod 34.1% o drigolion Machynlleth yn dewis Morrisons yn Aberystwyth i siopa am eu prif neges fwyd. Nid ydynt yn gwneud felly.

7. Mae'r un gwall yn peri bod Tesco'n honni y caiff nifer y teithiau car dros Bont Dyfi ei lleihau. Nid felly y bydd! Mae mwyafrif y bobl yn yr arolwg sy'n siopa yn Nhywyn a Dolgellau yn byw i'r gogledd o Bont Dyfi. Os penderfynant ddewis Machynlleth yn lle hyn, dioddef o draffig ychwanegol a wnaiff y bont, nid llai. Rydym ni wedi gwneud arolwg o bobl sy'n siopa yn Nhywyn a Dolgellau a darganfod y byddai tua eu hanner nhw yn wir yn gwneud y daith hon i siop Tesco. Nid yw'r goleuadau traffig sy'n cael eu cynnig ar gyfer mynedfa'r siop yn mynd i ddatrys y broblem ddifrifol hon o dagfeydd rhwng y safle a'r orsaf reilffordd, nac ychwaith amddiffyn y bont.

8. Serch hynny, ni allwn gymryd yn ganiataol y cerddai llawer o bobl i fyny i ganol y dref o faes parcio Tesco i ddefnyddio'r siopau lleol, fel y mae Tesco'n dweud y gwnânt. Nid yw'r siopau'n teimlo'n agos. Dim ond un ochr i'r stryd sydd â phalmant di-dor ac mae'n culhau i ychydig dros fetr o led mewn un man. Pan gwrddai dwy goets neu ddau droli siopa, byddai'n rhaid i'r naill un gael ei wthio i lawr oddi ar ymyl y palmant i'r ffordd sy'n beryglus o brysur! Ni chredwn y bydd hon yn daith boblogaidd a saff i'w cherdded ac rydym yn meddwl y datblyga ymdeimlad o "ddwy Fachynlleth".

9. Byddai canol y dref mewn gwirionedd yn colli busnes i siop Tesco. Mae cais Tesco ei hun yn gosod hyn ar 9% o'r trosiant presennol. Rydym ni'n credu yr effeithiai hyn ar 13 o siopau, ac o ganlyniad ar fywiogrwydd a chynaliadwyedd canol y dref. Ar ben hynny, mae Tesco'n disgwyl i'r Co-op golli tua thraean o'i busnes. Nid yw eu hadroddiad hyd yn oed yn crybwyll y bygythiad i'r farchnad stryd boblogaidd, sy'n denu pobl bob wythnos.

10. O'i ystyried ynghyd â'r tebygolrwydd y bydd siopau'n cau yn y dref, a'r ddadl synnwyr cyffredin y câi'r rhan fwyaf o'r trosiant mewn siop Tesco newydd ei dynnu oddi wrth siopau mewn lleoedd eraill (gan mai bwyd fydd y rhan fwyaf o'r gwerthiant ac mai dim ond hyn a hyn o fwyd y gall pobl ei fwyta), nid yw'r honiad y bydd y datblygiad yn creu o leiaf 140 o swyddi llawn amser a rhan amser ychwanegol yn un credadwy. Nid oes dim byd i ddweud faint o swyddi cyfwerth ag amser llawn y mae Tesco'n disgwyl eu creu, nac ychwaith faint y mae'n disgwyl y'u collir mewn lleoedd eraill o ganlyniad.

11. Yn goron ar y cwbl, i ddelio â thagfeydd wrth y gyffordd yr effeithir arni fwyaf gan y datblygiad (cyffordd yr A487/A489 wrth Gloc y Dref) mae Tesco'n cynnig rhoi cylchfan fach! A oes gofod ar gyfer hyn yn wir? Sut y bydd cerddwyr yn croesi'r ffyrdd yn ddiogel?

Llythyrau ecodyfi at Cyngor Sir Powys:

Ecodyfi response to Tesco application.doc
Annex A.doc
Annex B.doc

www.keepmachspecial.org.uk

Gwybodaeth bellach:
Andy Rowland, Trefnydd ecodyfi 01654 703965

Brig y dudalen