ecodyfi logo, valley and hills, link to home page

Bro Ddyfi heddiw

english version

pont

Cartref | Map safle | Dyffryn Dyfi | Map | Ymaelodi | Rhestr termau | Cysylltau defnyddiol | Cysylltwch â ni | Dweud eich dweud | Chwilio'r wefan | Digwyddiadau | Newyddion

Ydych chi yn..?

golau
Berson lleol
Ymwelydd
Gwmni
Awyddus i wybod am ecodyfi

Gwaith:

ecodyfi office
Tirwedd Dyfi
Tir Cymunedol
Mentro Allan
Ôl Troed Dyfi
Trafnidiaeth
Twristiaeth
Ynni
Gwastraff
Masnach Deg
Biosffer Dyfi Biosphere
Cymunedau yn Gyntaf
Dysgu Gydol Oes

Manylion cysylltu

Eco Parc Dyfi

Y Plas,
Machynlleth, Powys, SY20 8ER, DU.
ffôn: 01654 703965
ebost: info@ecodyfi.org.uk

Ymaelodwch ag ecodyfi drwy! Rydym am i bawb yn y fro ymuno, ac nid yw ond yn costio punt! Galwch draw i Ty Bro Ddyfi neu anfon ychydig stampiau.

Mae'r ganolfan wybodaeth ar agor ddydd Llun tan ddydd Gwener, 10 y bore tan 3. Efallai y byddwch hyd yn oed am ein helpu i'w staffio neu drefnu prosiect. Da chi dewch draw i'n gweld ni!

[Ein lleoliad - map mwy]

ecodyfi press release23/06/2006

Bydd rhagor na 100 o luniau sy'n portreadu bywyd a gwaith pobl Bro Ddyfi yn cael eu harddangos yn Ysgol Bro Ddyfi ar ddydd Gwener Mehefin 30ain.

Beach sunset - silhouette of person standing in front of the sun.Gwaith Pavel Hudec – Ahasver, ffotograffydd Tsiecaidd o Prag, yw rhai ohonynt.

Tynnwyd y gweddill gan fyfyrwyr pump o ysgolion a cholegau sy'n gwasanaethu dalgylch Bro Ddyfi.

Rhan o brosiect ehangach sy'n cael ei gynnal gan ecodyfi a'r Ganolfan Dechnoleg Amgen ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru yw'r arddangosfa.

Y bwriad yw cyfrannu at gynyddu ymwybyddiaeth o Warchodfa Biosffer Dyfi, safle o bwysigrwydd cadwraeth natur eithriadol gyda Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cors Fochno ac Ynys Las ar ochr ddeheuol aber afon Dyfi yn ganolbwynt iddo.

Mae gwarchodfa Biosffer Dyfi yn rhan o rwydwaith rhyngwladol o ardaloedd a ddynodwyd gan Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO).

Dyma unig warchodfa Biosffer Cymru a cheir 323 o ardaloedd cyffelyb mewn 83 o wledydd.

Maent yn ganolfannau bioamrywiaeth hanfodol, a chynhelir ymchwil a gweithgareddau monitro ynddynt, gan geisio cynnwys cymunedau lleol.

Gall pobl leol gyfrannu tuag at warchodaeth a chadwraeth bywyd gwyllt a fyddai hwyrach mewn perygl oherwydd datblygu a newidiadau yn yr hinsawdd fel arall.

Mae Partneriaeth Biosffer Dyfi ar fin ymgynghori â phobl y cylch ynglyn â dyfodol y warchodfa ac ymchwilio sut y gallent elwa o'r safle yn sgîl gweithgareddau megis twristiaeth gynaliadwy a brandio bwydydd lleol.

Mae'r lluniau'n creu cofnod gwerthfawr o amgylchedd holl ddalgylch yr afon ym Mro Ddyfi ac amgylchiadau economaidd a chymdeithasol ardalwyr ac ymwelwyr yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2005.

Gwelir ynddynt amrywiaeth fawr o dirluniau a morluniau ynghyd â'r gweithgareddau economaidd a chymdeithasol a geir yn y rhan hynod ddiddorol hon o Gymru.

Yn ôl Gareth Roberts, ymgynghorydd amgylcheddol fu'n helpu gyda threfnu'r prosiect "Rwyf yn falch i ddisgyblion ysgolion a cholegau ym Machynlleth, Aberystwyth a Dolgellau gymryd rhan mor frwd yn y prosiect.

"Mae'r lluniau hyn yn amlygu'r amrywiaeth eang o weithgareddau dynol a phrosesau naturiol sy'n effeithio ar amgylchedd Bro Ddyfi. Maent yn procio'r meddwl ac yn herio."

Dywedodd Bev Dimmock, swyddog Prosiect Byw Cynaliadwy ecodyfi "Rydym yn hynod ddiolchgar i Bwyllgor Amgylcheddol UNESCO yng Nghymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru am ddarparu nawdd a chymorth i'n galluogi i ymgymryd â'r prosiect.

"Mae'r arddangosfa'n creu cofnod gwerthfawr i ni o fywyd a gwaith beunyddiol pobl Bro Ddyfi heddiw ac yn cynnig llinell sylfaen y gallwn ei defnyddio wrth fonitro newidiadau yn y dyfodol."

Dywedodd Lis Puw, Pennaeth Ysgol Bro Ddyfi "Rydym wrth ein bodd i Ysgol Bro Ddyfi gael ei dewis i arddangos y lluniau.

"Mae'r disgyblion yma wedi cael budd mawr o'r profiad a'n gobaith yw y gellir cynnal y prosiect eto."

Mae'r arddangosfa 1-diwrnod yn agor am 6yh ar ddydd Gwener Mehefin 30ain.

Mynychu drwy wahoddiad yn unig.

Dylai unrhyw un sydd am ymweld â'r arddangosfa neu am gael gwybod mwy am drefn gwarchodfa Biosffer gysylltu â Bev Dimmock neu Delyth Richards ar 01654 703965 neu e-bostio delyth.richards@ecodyfi.org.uk.

Gwybodaeth bellach:

Andy Rowland, Trefnydd ecodyfi 01654 703965

Bev Dimmock, swyddog Prosiect Byw Cynaliadwy ecodyfi 01654 703965

Delyth Richards, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol y warchodfa Biosffer 01654 703965

Brig y dudalen