ecodyfi logo, valley and hills, link to home page

Yn gweithio ar ran pobl ac amgylchedd,
Dyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru

english version

pont

Cartref | Map safle | Dyffryn Dyfi | Map | Ymaelodi | Rhestr termau | Cysylltau defnyddiol | Cysylltwch â ni | Dweud eich dweud | Chwilio'r wefan | Digwyddiadau | Newyddion

Ydych chi yn..?

golau

Berson lleol

Ymwelydd

Gwmni

Awyddus i wybod am ecodyfi

Gwaith:

ecodyfi office
Tirwedd Dyfi
Tir Cymunedol
Mentro Allan
Ôl Troed Dyfi
Trafnidiaeth
Twristiaeth
Ynni
Gwastraff
Masnach Deg
Biosffer Dyfi Biosphere
Cymunedau yn Gyntaf
Dysgu Gydol Oes

Manylion cysylltu

Eco Parc Dyfi

Y Plas,
Machynlleth, Powys, SY20 8ER, DU.
ffôn: 01654 703965
ebost: info@ecodyfi.org.uk

Ymaelodwch ag ecodyfi drwy! Rydym am i bawb yn y fro ymuno, ac nid yw ond yn costio punt! Galwch draw i Ty Bro Ddyfi neu anfon ychydig stampiau.

Mae'r ganolfan wybodaeth ar agor ddydd Llun tan ddydd Gwener, 10 y bore tan 3. Efallai y byddwch hyd yn oed am ein helpu i'w staffio neu drefnu prosiect. Da chi dewch draw i'n gweld ni!

[Ein lleoliad - map mwy]

Cefnogwyd datblygu'r wefan gan:

Banc Barclays

Mae ecodyfi yn fenter gymdeithasol annibynnol sy’n cefnogi adfywio cymunedol, cynaliadwy ym Mro Ddyfi a thu hwnt.

Dyma'n gwefan archifol.

Ewch at ein gwefan newydd www.ecodyfi.cymru os gwelwch yn dda!

Newyddion
...yn yr ardal

Baner ar bier Aberdyfi

Lawnsiad prosiect Cymerau

cyfarfod blynyddol BDB (Saesneg)

Tyfu twristiaeth ym Miosffer Dyfi

Datganiad ynni gwynt

Bws Biosffer – gwasanaeth newydd yn cysylltu atyniadau lleol

Brecwast Ynni i Fusnesau Ceredigion

Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy ym Miosffer Dyfi

Cwmni adfywio’n llawn ynni

Cyngor ynni adnewyddol dan un to

Cefnogaeth ynni adnewyddol i fusnesau

Gweithredu yn lleol

Dathlu Dyfi

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ecodyfi

Diwrnod Dathlu Mentro Allan yn llwyddiant enfawr

Ramp Sglefrio i’r ifanc o’r diwedd!

Ymddiriedolaeth tir cymunedol yn lansio cystadleuaeth logo

Recriwtio ar gyfer tir cymunedol

Tirwedd Dyfi

Cartrefi cynhesach, biliau llai, carbon is

Swyddi, cynhesrwydd a choedwigoedd glaw

Tesco

Partneriaid yn gyrru Llogi Bws

Biosffer UNESCO Cymru

Allan ac actif yn y Plas

Yn weithgar yn yr awyr agored yng Nghartref Dyfi

Protestio am golli gwasanaeth bws newydd

Dysgu Actif? Cerddwch yn Gymraeg

Trywydd Ynni Adnewyddadwy Cymru: ymatebodd ecodyfi i ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cynulliad Cymru. Lawrlwythwch dogfen ecodyfi - pdf | Dogfen Word a Cael mynediad i'r ddogfennau ymgynghorol .

Cadw'n Heini? Eich bronnau yn bryder?

Gweithgareddau am Nglantwymyn, Llanbrynmair a Machynlleth ar Fawrth 3ydd, 6ed, a'r 19eg,

Llwybr Tywyn i Aberdyfi cerddwyr a beicwyr Ymgynghoriad Cyhoeddus

Mamau beichiog allan ac yn actif!

Ewch ati i Dyfu yn mynd yn Wyllt - yn Ynyslas and Pantperthog

Pythefnos Fasnach Deg Chwefor 28 - Mawrth 13

Grantiau cyntaf y Biosffer wedi'u cymeradwyo

Dechreuwch y Flwyddyn Newydd Gyda Thaith Gerdded

Grantiau ar gael trwy Biosffer Dyfi

Gwenno'n dilyn ôl troed Bev

Gŵyl y Golau lwyddiannus arall

Swydd wag: Swyddog Byw yn Gynaliadwy

Gyrru'n rhy gyflym ym Machynlleth: Deiseb

Gwasanaethau bws pentref arloesol ym Mro Ddyfi

Y Fro i ofyn am statws Biosffer newydd

O'r Amason i'r Ddyfi

Arolwg a holiadur 28 Mawrth 2007 [Saesneg yn unig - Dogfen Word 57kB].

Myfyrwraig leol yn rhoi help llaw i Brosiect Bro'r Biosffer

O Gwmpas y Lle gydag US Mach

Swydd wag: Gwylwyr Gwastraff

Angen barn ar Biosffer Dyfi

Cinio i lansio Grwp Bwyd Araf

Pa mor fawr yw eich ôl Troed?

Strategaeth Gymunedol yn cynnig cymorth

Ewch ati i dyfu unwaith eto!

Prosiect Iechyd i hybu lefelau gweithgareddau yn Nyffryn Dyfi

Defnyddio hen olew llysiau fel bio-ddisel yn danwydd i gerbydau ym Mhowys

Gwyl y Golau picture gallery

Annog pobl i fynd allan a mwynhau'r awyr agored

Buddsoddi ym Mro Ddyfi

Gwyl Lachar Newydd yn Goleu o'r Nos

Yr unig Ardal Biosffer yn y Wlad

Gwyl y Golau Rhaglen

Codir ail tyrbin gwynt cymunedol yn lleol!

Cau'r tyllau!

Bro Ddyfi heddiw

Cymysgedd Olew a bwyd yn ecodyfi

Nid loteri yw iechyd da

Plas Machynlleth: Cynnig y Bobl

Ymateb i'r ymgynghoriad ar ynni (Dogfen Word 26kB)

Flaengynllunio ecodyfi am 2006 / 07 (Dogfen Word 67kB)

Cylchlythyr Mawrth 2006 [PDF 270kB]

Peak oil and climate change (Saesneg)

Ewch ati i dyfu llysiau llwyddiannus eto eleni!!

Dechrau newydd i Blas Machynlleth

Dechrau newydd i'r Plas?

Arbed ynni yn Ninas Mawddwy

Ysbryd y Mwynwyr

Gorymdaith Lusernau Samhain 2005!

Cynlluniau bwyd lleol yn tyfu o hyfforddiant mewn garddio organig.

Gwyl Samhain wedi'i Hachub!

Rhai dan hyfforddiant yn anelu am y bryniau

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar Fehefin 16 2005

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dan ei Sang

Gweithredwch yn awr y erbyn newid hinsawdd

Bontgoch yn ymladd dros eu hadeilad cymunedol.

Newid clytiau yn newid y sbwriel sy'n mynd i gladdfeydd Cymru

Cyfle i ymuno â grwp tyrbin

Dewch i'r Cyfarfod Blynyddol!

Cylchlythyr Mawrth 2005 ac adolygiad blynyddol ecodyfi 2004 [PDF 450kB]

Garddwyr Dyffryn Dyfi yn Dechrau Tyfu

Dyfi Bywiol: Ewch Amdani'r Gwanwyn Yma

Lwybr newydd defnydd deuol fydd yn cysylltu Derwenlas a Machynlleth

Pythefnos Fasnach Deg Maw 1-13 2005 (Saesneg)

Ffigurau cynhyrchu trydan uchaf

Te twristiaid yn Fasnach Deg

Grwp newydd yn datrys problemau trafnidiaeth

Arddangosfa 'Cynaeafu Eich Coed' [Dogfen Word 400kB]

Digwyddiadau yn Nyffryn Dyfi - ein calendr ddigwyddiadau

Cambrian News calendr newyddion lleol

Rhowch wybod i ni am ddigwyddiadau!!

Darllenwch am ein cefndir a’n cyfansoddiad.

Cliciwch ar y cysylltau gwahanol er mwyn gweld beth sydd gan ecodyfi ar y gweill ac hefyd awgrymiadau pe baech am ymuno.

Dod o hyd gwybodaeth ynglŷn â grantiau a chymorth arall sydd ar gael ar gyfer gweithgareddau amrywiol.

Brig y dudalen